Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

in potentia proxima

trong tiềm thể gần
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 875,823

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020