Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

Be on the pig's back

If you're on the pig's back, you're happy / content / in fine form.
Ở vào một vị trí thoải mái
Since Steve was promoted to the new position he seemed to be on the pig's back
Từ khi Steve được thăng chứ vụ mới anh ta có vẻ hài lòng lắm
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 572,267

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020