Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

bodhihrdaya

Đạo tâm, Bồ đề tâm
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 350210

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 18/10/2018