Từ điển Dịch thuật Thư viện
Từ vựng hằng ngày
Fides qua creditur (L)
(faith through which something is believed) Đức tin chủ quan, hành động của đức tin.
Thông tin trang

Created by Nguyễn Hoàng Bảo

Contact me: baoitsv@gmail.com

Visited: 2,269,200

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020