Từ điển Dịch thuật Thư viện
Từ vựng hằng ngày
Go it
Behave in a reckless way
Shouting at the boss like that is GOING IT.
Thông tin trang

Created by Nguyễn Hoàng Bảo

Contact me: baoitsv@gmail.com

Visited: 1,085,138

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020