Từ điển Dịch thuật Thư viện
Từ vựng hằng ngày
extreme unction
Lễ xức dầu khi hấp hối, xức dầu bệnh nhân khi nghiêm trọng.
Thông tin trang

Created by Nguyễn Hoàng Bảo

Contact me: baoitsv@gmail.com

Visited: 1,354,237

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020