Từ điển Dịch thuật Thư viện
Từ vựng hằng ngày
Definition Essential
Định nghĩa bản tính. Là định nghĩa cho thấy yếu tính của bản chất hoặc một vật là gì, hoặc trong trường hợp các vật cụ thể, vật ấy gồm có những chất gì trong đó.
Thông tin trang

Created by Nguyễn Hoàng Bảo

Contact me: baoitsv@gmail.com

Visited: 1,464,975

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020