Từ điển Dịch thuật Thư viện
Từ vựng hằng ngày
Get to grips
If you get to grips with something, you take control and do it properly.
Many Christians still can't get to grip with the fact that the late holy father John
Paul II had left us several years ago
Rất nhiều tín hữu Ki tô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là đức thánh cha John
Thông tin trang

Created by Nguyễn Hoàng Bảo

Contact me: baoitsv@gmail.com

Visited: 1,683,189

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020