Từ điển Dịch thuật Thư viện
Từ vựng hằng ngày
Beer and skittles
(UK) People say that life is not all beer and skittles, meaning that it is not about self-indulgence and pleasure.
Khi nói về cuộc sống không phải lúc nào cũng được hưởng thụ của ai đó ba chìm bảy nổi
Fred's life is not all beers and skittles, like everybody else's
Cuộc đời của Fred cũng có những khi ba chìm bảy nổi như những người khác
Thông tin trang

Created by Nguyễn Hoàng Bảo

Contact me: baoitsv@gmail.com

Visited: 1,311,776

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020