Từ điển Dịch thuật Thư viện
Từ vựng hằng ngày
Dead duck
If something is a dead duck, it is a failure.
Thông tin trang

Contact me: baoitsv@gmail.com

Visited: 2,367,583

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020