Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

incorporation

1. Kết hợp, đoàn kết, hợp thành một thể, hòa hợp 2. Đoàn thể, tổ chức của đoàn thể.
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 664,846

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020