Từ điển Dịch thuật Thư viện
Từ vựng hằng ngày
Cut to the quick
If someone's cut to the quick by something, they are very hurt and upset indeed.
Thông tin trang

Created by Nguyễn Hoàng Bảo

Contact me: baoitsv@gmail.com

Visited: 1,401,907

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020