Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

Ecclesia semper reformanda (L)

Giáo hội không ngừng canh tân.
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 664,841

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020