Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

Integrated Personality

Nhân cách đầy đủ. Là tình trạng luân lý của một người, mà các khả năng và thế mạnh khác nhau hiệp nhất trong một tổng thể hài hòa, tạo thành một sự điều chỉnh dễ dàng và hiệu quả cho các hòan cảnh đổi thay của cuộc sống.
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 608,981

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020