Từ điển Dịch thuật Thư viện
Từ vựng hằng ngày
Fish out
Remove something from a bag, pocket, etc
She reached into her handbag and FISHED some coins OUT.
Thông tin trang

Created by Nguyễn Hoàng Bảo

Contact me: baoitsv@gmail.com

Visited: 1,748,310

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020