Từ điển Dịch thuật Thư viện
Từ vựng hằng ngày
Cook up a storm
If someone cooks up a storm, they cause a big fuss or generate a lot of talk about something.
Thông tin trang

Created by Nguyễn Hoàng Bảo

Contact me: baoitsv@gmail.com

Visited: 1,354,235

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020