Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

Bull, Papal

Sắc chỉ, trọng sắc. Hình thức trang trọng nhất và có trọng lượng nhất của thư giáo hoàng. Danh từ này phái sinh từ chữ Latinh bulla, một ấn chì được cột vào văn kiện này. Sắc chỉ được Đức Giáo hoàng sử dụng khi bổ nhiệm môt Giám mục. Trước đây mọi thư giáo hoàng có tầm quan trọng lớn, trong đó có sắc lệnh phong thánh, đều được gọi là sắc chỉ, nhưng tờ Acta Apostolicae Sedis (Công báo tòa thánh) hiện nay đặt tên khác nhau cho một số thư giáo hoàng.
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 475,663

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020