Từ điển Dịch thuật Thư viện
Từ vựng hằng ngày
Break your heart
If someone upsets you greatly, they break your heart, especially if they end a relationship.
hành động làm cho ai đau buồn
He broke his mother's heart by leaving on Christmas day
Anh ta làm cho bà mẹ buồn lòng vì đã bỏ đi ngay ngày lễ Giáng Sinh
Thông tin trang

Created by Nguyễn Hoàng Bảo

Contact me: baoitsv@gmail.com

Visited: 1,538,100

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020